معرفی متصدیان این شغل تحت نظارت کلی انجام امور مربوط به خدمات بهداشتی مدارس نظیر: آموزش بهداشت، بهسازی محیط و خدمات بهداشتی و درمانی را در آموزشگاههای کشور عهده دار می باشند. نمونه وظایف آموزش بهداشت به دانش آموزان بصورت رسمی و غیررسمی. کنترل رشد …

فلوچارت مربی بهداشت مدارس- دانشکده سما سوسنگردکلیک نمایید

برای دریافت چک لیست معماری کلیک نمایید

برای دریافت چک لیست کامپیوتر کلیک نمایید