حوزه مسئولیت                                    نام کارمند                                             تحصیلات                                                  سابقه آموزش، دانشجویی و امتحانات               خلیل حیدری                                      کارشناسی ارشد مهندسی عمران                              4 سال

حوزه مسئولیت                                        نام کارمند                             مدرک تحصیلی                                 سابقه کاری امورفرهنگی، کتابدار، پژوهش        محمد امین …

حوزه مسئولیت                                     نام  کارمند                                    مدرک تحصیلی                             سابقه کاری انبار دار                                  آقای سید مصطفی شرفی                 فوق دیپلم                                          3 سال